0

0 HEM    0 MÅL     0 VERKSAMHETSPLAN     0 BILDER    0 ANSÖKAN OM PLATS    0 KONTAKTA OSS


Mål

Övergripande mål

Vi vill ge barnen, tillsammans med föräldrarna bästa möjliga betingelser att utvecklas känslomässigt och tankemässigt.

Vi vill att barnen ska bli öppna och hänsynsfulla, utveckla sina sociala förmågor i grupp och komma på egna problemlösningar.

Vi vill arbeta 1 vuxen med 4-5 barn under 3 år och 1 vuxen med 5-6 barn över 3 år och ha möjlighet att ta in personal vid sjukdom eller för att utbilda personal.

Mål att sträva för att uppnå

Att ge barnen god omsorg och möjlighet att utvecklas.

Att föräldrarna ska tycka att vår verksamhet är mycket bra och föräldramötena ska besökas av alla och upplevas ha hög kvalitet.

Att barnen trivs och känner stolthet för sin förskola.

Medel för att uppnå ställda mål

Ta upp barnens utveckling och trivsel och föräldrarnas trivsel på regelbundna samtal.

Ge ut informationsbladet SKOGSBYBULLETINEN ca varannan månad och föräldramöten ca en gång per termin.

Träffas representanter av föräldrar och personal i husråd eller arbetsgrupper.

Utvärdera regelbundet, dokumentera och skriva verksamhetsberättelser.

Konkreta mål

Köpa in bra barnlitteratur, låna böcker på biblioteket.

Återkommande besöka lekplatser i närmiljön.

Stimulera barnens naturintresse genom skogsutflykter och promenader till sjön.

Arbeta med färg, kritor, pärlor, lera , ge barnen möjlighet att skapa, stimulera deras nyfikenhet och träna finmotoriken.

Lyssna till barns berättelser och stimulera dem att tala inför andra.

Uppmuntra barn att hjälpa varandra och träna sig själva med dagliga ting, toalettbesök, påklädning, ställa iordning osv.

Ge barnen närhet och trygghet med kroppskontakt.

Stimulera barn att använda kroppen, cykla, klättra, springa, hoppa, gunga och att träna sig att turas om i lekar och spel.

Ha ett rikt utbud av material till rollekar och fantasilekar.

Ge hjälp och stödja barn i konflikter och stärka barns självkänsla. Att fråga efter alla och visa att alla är viktiga.

Att på sjunga avdelningarnas samlingar. Lära ut nya sånger. Ha sångsamlingar i storgrupp och dela glädjen att sjunga.

Ge de äldsta barnen extra tid att forma den grupp som ska lämna förskolan. De har uppevila och får vara ute utan vuxen. De går på egna utflykter och besöker teater, bio, med sin åldersgrupp.De avfiras med gråtmiddag och bjuds in hösten efter skolstart för att berätta om sitt”nya liv”.

För att nå målen har vi

Avsatt pengar till barnböcker och kurser för att vidareutbilda oss. Barnfri tid varje vecka där avd. finplanerar och organiserar arbetet. Dagar för skogsutflykter, sångsamling, temagrupper, gårdslek, promenader, ateljetid. Inrett lekvrår för lek i mingre grupper. Samling där alla är med. Avsatt tid för de äldsta barnen ca 2 ggr i veckan under våren.