0

0 HEM    0 MÅL     0 VERKSAMHETSPLAN     0 BILDER    0 ANSÖKAN OM PLATS    0 KONTAKTA OSS


Verksamhetsplan

Vi ska ha 22 barn inskrivna i verksamheten och följa läroplan för förskolan. Mat av hög kvalitet, lagas av kock. Vi köper KRAV-märkt och ekologiskt mejeri, grönsaker och frukt. Miljömedvetenhet präglar våra inköpä Vi källsorterar och går till miljöstation.

Föreståndaren är ansvarig för budget och arbetsledning. Förutom det administrativa arbetet ska personalen ges möjlighet till utvecklingssamtal samt lösas av så de får planeringstid. Arbetsledningen ska finnas nära personal, barn och föräldrar samt arbetar också i barngrupperna. Att utveckla och inspirera det pedagogiska arbetet är en annan viktig uppgift.

Personalen ska ges möjlighet till kompetensutveckling såväl enskilt som i grupp. Det kan ske på föreläsningar, kurser, seminarium och beviljas av föreståndaren och arbetslaget efter eget önskemål eller förslag. Att få stöd och handledning i arbetet är viktigt. Vi ska ha personalmöten varje månad där gemensamma beslut tas och arbetsmiljöfrågor tas upp. Vi meddelar personalmötesdagar i god tid innan och stänger då förskolan kl 16.

Vår verksamhet berör människor av olika åldrar, kön och kultur. Vi möter barnen på deras nivå och efter deras förmågor. Våra mål är utformade av oss som arbetar här och stämmer väl överens med läroplan för förskolan. Föräldrarna ska ges möjlighet att kunna att förskolans frågor angår dem. Det finns en åsiktslåda som töms innan varje personalmöte. Vi ska ge goda möjligheter att få kontinuerlig information i SKOGSBYBULLETINEN. Föräldramöten anordnas och förslag och ideer kan påverka verksamheten. Målet är ett öppet klimat som naturligtvis inte betyder att enskilda barn diskuteras. Vi vill också att föräldrar förstår att vi gör pedagogiska avväganden utifrån att vi ser till alla barns bästa.

Dagligen delger vi händelser ur barnens vardag genom fotodokumentation, samtal och anslag. Vi erbjuder föräldrasamtal efter behov, dock minst ett per år, helst ett per termin. Samtal av akut art ska alltid ges tid för. Föräldrar ges stöd och hjälp vid invänjning till förskolan likväl som barnet ska hjälpas med sin separation. Invänjningstiden för småbarn är som regel tre veckor. Vi videofilmar då barnen får att ge föräldrar insyn och visa hur det är när de ej närvarar. Vi samlar fakta, barns bilder och alster i en egen pärm som de får som minne.

KLAGOMÅLSHANTERING OCH KVALITETSARBETE >>